UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach używanych do przegldania stron interntowych firmy DANNET za pomocą plików cookies

 

Pliki cookies

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego ze stron Internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie Internetowej lub potwierdzeniu, że dany Użytkownik widział określone treści z danej witryny Internetowej.

 

Serwisy internetowe firmy DANNET mogą używać plików cookies, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki cookies, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika.

Są to informacje zapisywane przez serwer www na komputerze użytkownika, które serwer  może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika podczas przegladania strony www.

 

Pliki cookies mogą myć używane w celu:

dostarczania danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów,
strona może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy podststronami a współpracującymi z nią innymi serwisami internetowymi,
utrzymania sesji Użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła
dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności chodzi o  rozpoznanie podstawowych parametrów Urządzenia Użytkownika i prawidłowo wyświetlić stronę internetową,

Zmiana ustawień obsługi plików Cookies

Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej oraz  może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają producenci przeglądarek internetowych, zazwyczaj jest to zakład "opcje internetowe" lub podobna. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików cookies, może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych stron internetowych.

 

PONIŻEJ OPISY WYŁĄCZANIA PLIKÓW COOKIES W NAJPOPULARNIEJSZYCH PRZEGLĄDARKACH:

FireFox
Internet Explorer
Chrom
Opera
Safari

Urządzenia mobilne:

Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry

Jednocześnie firma DANNET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików cookie na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na naszych strona internetowych.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2011r.

SŁOWNIK POJĘĆ


Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć:

1. USŁUGODAWCA- Firma DANNET Sp. z o.o.
2. KLIENT- osoba fizyczna oraz wszelkie inne podmioty nazwane i wymienione w kodeksie cywilnym i innych ustawach regulujących status organizacyjny lub rawny.
3. USŁUGA SERWERA WIRTUALNEGO -usługa polegająca na udostępnieniu klientowi powierzchni dysku na serwerze oraz uruchomieniu dostępnych usług zgodnie z jego specyfikacją wymienioną na stronie internetowej www.dannet.eu lub www.dannet.pl w oparciu o tzw. pakiety.

4. USŁUGA DODATKOWA- usługa udostępniona przez usługodawcę wymieniona i opisana na stronie internetowej usługodawcy pod adresem www.dannet.eu lub www.dannet.pl. Usługa świadczona jest tylko i wyłącznie w przypadku wykupienia pakietu (usługa serwera wirtualnego) przypisanej do konkretnego klienta.

5. TRANSFER - wyznaczony przez Usługodawcę i zawarty w specyfikacji usługi serwera wirtualnego zamieszczonej na stronie www.dannet.eu lub www.dannet.pl limit ruchu z i do serwera wirtualnego wykupionego przez Klienta.

6. OKRES ABONAMENTOWY- czas na jaki została wykupiona usługa serwera wirtualnego liczony wg. dni, na okres nie krótszy niż pół roku.

7. STRONA USŁUGODAWCY- adres internetowy www.dannet.eu lub www.dannet.pl

8. SPAM - pojecie w myśl ustawy z dnia 10 marca 2003r. (Dz.U.Nr. 144,poz 1204) obejmujące również ustawę z dnia 2 marca 2000r.(DZ.U.Nr 22,poz271) oraz ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z dnia 8 czerwca 1993r. ; zmiany: z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 29, poz. 356 i Nr 93, poz. 1027).

§1

Zamówienie usługi serwera wirtualnego

 

1. Zamówienie usługi serwera wirtualnego następuje poprzez wypełnienie przez klienta elektronicznego wniosku zamówienia dostępnego na stronie http://www.dannet.pl i http://www.dannet.eu i przesłanie go drogą elektroniczną do usługodawcy.

2. Zamówienie usługi serwera wirtualnego może nastąpić w innej formie indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej przez obie strony .

3. Warunkiem aktywacji serwera wirtualnego wykupionego przez klienta jest dokonanie opłaty na wskazane konto usługodawcy wg. cennika znajdującego się na stronach usługodawcy pod adresem http://www.dannet.pl i http://www.dannet.eu

4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia usługi serwera wirtualnego oraz dokonaniu opłaty przez klienta , usługodawca zobowiązuje się w ciągu 24 godzina po zaksięgowaniu środków na koncie do aktywacji usługi serwera wirtualnego.

§2

Przedłużenie okresu abonamentowego


1. Na 14 dni przed końcem okresu abonamentowego usługodawca poinformuje klienta za pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłaty za przedłużenie lub ponowne wykupienie usługi serwera wirtualnego na kolejny okres abonamentowy.

2. Klient dokona przedłużenia okresu abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na wskazane konto usługodawcy tytułem przedłużenia okresu abonamentowego usługi serwera wirtualnego.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty za przedłużenie usługi serwera wirtualnego w terminie 7 dni przed datą upływu poprzedniego okresu abonamentowego.

4. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie usługodawcy tytułem przedłużenia usługi serwera wirtualnego na kolejny okres , usługa zostanie przedłużona na czas trwania następnego okresu abonamentowego.

5. Brak wpłaty w w/w terminie spowoduje zablokowanie dostępu do usługi serwera wirtualnego .

6. W przypadku dokonania zaległej płatności w terminie 7 dni od daty zablokowania dostępu do usługi serwera wirtualnego , po zaksięgowaniu przez usługodawcę płatności na koncie dostęp do usługi zostanie odblokowany a czas utrzymania usługi przedłużony zostanie o kolejny okres abonamentowy liczony od daty zakończenia poprzedniego okresu .

7. Brak przedłużenia okresu abonamentowego lub niedopełnienie w/w ustaleń skutkować będzie zakończeniem świadczenia usługi serwera wirtualnego przez usługodawcę. Usługodawca zaprzestanie świadczenia usługi serwera wirtualnego wraz z usługami dodatkowymi oraz usunie wszelkie dane zamieszczone na udostępnionej w okresie trwania okresu abonamentowego powierzchni dysku.

§3

Płatności


1. Wysokość opłaty za usługę serwera wirtualnego ustalona jest wg. cennika znajdującego się na stronach usługodawcy obowiązującego w dniu zamówienia usługi .

2. Wysokość opłaty ustalona w cenniku gwarantowana jest przez usługodawcę w dniu zamówienia usługi oraz dokonania płatności.

3. Klientowi ,który zrezygnował z kontynuacji wykupionej usługi serwera wirtualnego w trakcie trwania usługi, przysługuje zwrot kwoty wprost proporcjonalnej do niewykorzystanego a opłaconego okresu abonamentowego zastrzeżeniem §3 p.3.

4. Klientowi nie przysługuje zwrot środków za okres wypowiedzenia usługi serwera wirtualnego wymieniony w §10 p.2.

5. Płatność za usługę serwera wirtualnego rozliczana jest w okresach abonamentowych zgodnych z aktualną ofertą, będących pół rocznymi cyklami lub wielokrotnością tego okresu.

6. Usługodawca zastrzega prawo zmiany cen usługi. Nowe ceny zostaną podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na stronie usługodawcy.

7. Zmiana ceny usługi serwera wirtualnego w trakcie trwania wykupionego przez klienta okresu abonamentowego nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów do końca wykupionego i opłaconego okresu abonamentowego.

8. W przypadku wykupienia przez klienta usługi serwera wirtualnego i uiszczeniu jednorazowej, całościowej opłaty za okres abonamentowy, usługodawca po zaksięgowaniu środków na koncie w terminie 7 dniu wystawi fakturę VAT lub paragon i prześle na wskazany przez klienta adres.

9. W przypadku wykupienia przez klienta usługi serwera wirtualnego i uiszczaniu opłaty w okresie innym niż płatność jednorazowa ( miesięczna , kwartalna , półroczna) usługodawca po zaksięgowaniu środków na koncie w terminie 7 dni wystawi fakturę lub paragon i prześle na wskazany przez klienta adres.

10. Usługodawca zastrzega ,iż koszty przesyłki drogą pocztową faktury lub paragonu w przypadku zamówienia usługi serwera wirtualnego poniżej kwoty 50 zł obciążają klienta i zostaną doliczone do opłaty wg. poniesionych w tym celu nakładów finansowych.

11. Jeżeli do wniesienia opłaty abonamentowej niezbędna jest faktura pro forma , klient jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie usługodawcę

12. Brak płatności w kolejnym cyklu rozliczeniowym powyżej dni 14 po dacie wymagalności spowoduje zawieszenie usługi serwera wirtualnego do czasu opłacenia powstałej zaległości płatniczej.

13. W przypadku braku płatności przez 45 dni od daty wymagalności usługodawca ma prawo przekazać sprawę firmie windykacyjnej celem odzyskania należnych środków.

§4

Obowiązki ,prawa i odpowiedzialność klienta


1.Klient zobowiązany jest do informowania usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.

2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych w procesie zamawiania usługi.

3.Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.

4.W przypadku przekroczenia parametrów zamówionej usługi serwera wirtualnego klient ma prawo do zamówienia usługi dodatkowej lub zmiany parametrów usługi serwera wirtualnego.

5.Jeśli nastąpi przekroczenie parametrów zamówionej usługi serwera wirtualnego a klient nie skorzysta z możliwości zamówienia usługi dodatkowej ,usługa serwera wirtualnego świadczona będzie wyłącznie do parametrów pierwotnie zamówionej usługi serwera wirtualnego.

6.Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez usługodawcę usługi serwera wirtualnego.

7.Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi serwera wirtualnego do zamieszczania i rozpowszechniania informacji i treści warezowej.

8. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi serwera wirtualnego do zamieszczenia i rozpowszechniania informacji i treści oraz jakiegokolwiek przekazu o treści dotyczącej pornografii dziecięcej .

9. Zabrania się wykorzystywania przez klienta usługi serwera wirtualnego do zamieszczania i rozpowszechniania informacji i treści pornograficznej osobom niepełnoletnim poniżej 18 roku życia.

10.Zabrania się wykorzystywania prze klienta usługi serwera wirtualnego do rozsyłania spamu a w szczególności:

a) Nie zamówionej propozycji zawarcia umowy, oferty handlowej, reklamy, ogłoszenia,

b)Listów wysłanych masowo do większej ilości osób nie zainteresowanych tematem. Wysyłanie większej niż 5000 sztuk ilości e-maili w ciągu doby wymaga wcześniejszej zgody usługodawcy .W przypadku braku zgłoszenia lub braku zgody usługodawcy na w/w działanie usługa hostingowa może zostać czasowo zablokowana bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika usługi.

c)Wszelkiego typu łańcuszków szczęścia,

d)Fałszywych powiadomień o wirusach rozsyłanych przez e-mail,

e)Nie zamówionych linków, filmów, zdjęć lub propozycji odwiedzenia stron WWW,

f)Informacji jak szybko zarabiać w Internecie.

11.Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji i wypowiedzenia zamówionej usługi serwera wirtualnego .

12. Klientowi przysługuje zwrot prowizji przy zachowaniu postanowień §3 p.3.
 

§5

Obowiązki , prawa i odpowiedzialność Usługodawcy


1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia usługi serwera wirtualnego oraz ewentualnej usługi dodatkowej w pełnym zakresie z należyta starannością zgodnie z zamówieniem klienta.

2. Usługodawca świadczy usługę serwera wirtualnego oraz ewentualnej usługi dodatkowej nieprzerwanie w sposób ciągły z zastrzeżeniem §5p.3

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zaistnienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi serwera wirtualnego związanych z obsługą i konserwacją systemu.

4. W przypadku wystąpienia ciągłej przerwy w działaniu usługi serwera wirtualnego trwającej co najmniej 24 godziny , usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu abonamentowego usługi serwera wirtualnego o 2 dni za każde 24 godziny ciągłej przerwy .

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej ,karnej i odszkodowawczej za ewentualne szkody powstałe w wyniku:

a) braku ciągłości świadczenia usług spowodowanych działaniem lub zaniechaniem działania podmiotów i osób trzecich w tym świadczących usługi telekomunikacyjne dla usługodawcy.

b) klęsk żywiołowych

c) nieprawidłowego wykonania udostępnionej usługi serwera wirtualnego

d) wykorzystanie udostępnionych klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie.

e) naruszenie postanowień umowy i regulaminu przez klienta

f) utraty lub zniszczenia danych zgromadzonych i przechowywanych na przestrzeni dyskowej usługi serwera wirtualnego

g) innych zdarzeń niezależnych od usługodawcy.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na udostępnionych klientom przestrzeniach dyskowych.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści majątkowe powstałe w sposób niezależny od usługodawcy.

§6

Pomoc techniczna i procedura reklamacyjna

1. Klient może korzystać z informacji udzielanych przez Biuro Obsługi Klienta przez system zgłoszeń lub telefonicznie pod nr tel. 22 2010739  (czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00).

2. Biuro Obsługi Klienta realizuje obsługę Klientów w szczególności w zakresie:

a) informacji o usługach świadczonych przez usługodawcę oraz ofertach specjalnych,

b) reklamacji dotyczących jakości usług oraz wysokości opłat za usługi,

c) dokonywania zmian dotyczących klientów lub ich danych osobowych.

3. Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji wobec świadczonej przez usługodawcę usługi serwera wirtualnego oraz usługi dodatkowej rozpatrywane będą zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz odnośnie konsumentów - zgodnie z ustawą 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), a także postanowieniami Regulaminu.

4. Reklamacje składa się na piśmie. Legitymowanym do złożenia reklamacji jest wyłącznie klient.

5. Reklamacja musi zawierać:

a) nazwę klienta, adres jego siedziby, numer reklamowanej faktury,

b) wysokość reklamowanej kwoty oraz dokładne określenie nienależycie wykonanej lub nie wykonanej usługi wraz z jednoczesnym podaniem okresu, w którym wystąpiły reklamowane uchybienia,

c) odpisy lub kopie dokumentów i innych posiadanych dowodów uzasadniających reklamację,

d) podpis klienta.

6. Reklamacja nie spełniająca warunków określonych w niniejszym paragrafie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, o czym usługodawca powiadomi klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji na adres mailowy podany przez klienta.

§7

Przetwarzanie danych osobowych


1. Klient oświadcza ,iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych(tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr. 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient oświadcza ,iż został poinformowany o możliwości zmiany i prawie wglądu do zgromadzonych przez usługodawcę danych osobowych. Klient oświadcza , iż został poinformowany o możliwości dokonywania zmian w zgromadzonych przez usługodawcę danych osobowych.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczenia adresu URL i nazwy klienta w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej , w tym na stronach WWW usługodawcy. W przypadku braku zgody ze strony klienta , jest on zobowiązany powiadomić usługodawcę odrębnym pismem

§8
Czas trwania umowy

1. Usługa serwera wirtualnego świadczona jest w okresie wskazanym w zamówieniu, z zastrzeżeniem postanowień § 2 Regulaminu.


2. Wcześniejsze wypowiedzenie świadczenia usługi serwera wirtualnego i usługi dodatkowej wymaga formy pisemnej z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego.


3. Klient ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w formie pisemnej, w przypadku nie wywiązania się przez usługodawcę z postanowień niniejszego Regulaminu.


4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez klienta prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności w sytuacjach opisanych w § 5 ust. 8 Regulaminu. Rozwiązanie umowy może nastąpić w formie pisemnej lub na adres mailowy podany przez klienta.

§ 9
Prawa konsumentów

1. Klient będący konsumentem ma prawo, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni liczonym od daty zawarcia umowy.

2. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, jeżeli klient rozpocznie korzystanie z usługi serwera wirtualnego lub usługi dodatkowej przed upływem wskazanego wyżej okresu, oznacza to, że rezygnuje z prawa odstąpienia od zawartej umowy.

10$

Postanowienia końcowe


1. Zarówno usługodawca jak i klient w trakcie realizacji usługi serwera wirtualnego jak tez usługi dodatkowej zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących w tej materii przepisów prawnych.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi serwera wirtualnego oraz usługi dodatkowej w przypadku:

a) braku płatności w terminie oznaczonym w §2 p.3

b) braku płatności za zamówiona a nie opłaconą usługę serwera wirtualnego

c) braku płatności za zamówioną a nie opłaconą usługę dodatkową

d) złamania postanowień niniejszego regulaminu

e) naruszeniu prawa a w szczególności zagadnień związanych z treścią erotyczną i pornografią dziecięcą.

f) innych negatywnych przesłanek mających wpływ na realizację usługi serwera wirtualnego

g) wykrycia rozsyłania przez klienta spam-u przy użyciu usługi serwera wirtualnego a w szczególności przypadków wskazanych w §4 p.10 lit.a do f.

4. Usługa serwera wirtualnego świadczona jest w okresie wskazanym w zamówieniu .

5. Wcześniejsze wypowiedzenie świadczenia usługi serwera wirtualnego i usługi dodatkowej wymaga formy pisemnej z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego.

6. Wcześniejsze wypowiedzenie świadczenia usługi serwera wirtualnego przez klienta może nastąpić w trybie natychmiastowym w przypadku nie wywiązania się przez usługodawcę z postanowień niniejszego regulaminu.

7. Akceptacja przez klienta niniejszego regulaminu świadczy o akceptacji postanowień w nim zawartych i nie wymaga sporządzenia dodatkowej umowy. Niniejszy regulamin jest podstawą świadczenia usługi serwera wirtualnego i usługi dodatkowej.

8.Klient składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje. Akceptacja przez klienta niniejszego Regulaminu świadczy o akceptacji postanowień w nim zawartych i nie wymaga sporządzenia dodatkowej umowy. Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia usługi serwera wirtualnego i usługi dodatkowej.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień zawartych w Regulaminie, modyfikacji cen, a także zmian zakresu usług. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie usługodawcy.

9. Wszelkie kwestie sporne lub nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane polubownie a w przypadku braku możliwości porozumienia we właściwym Sądzie Rejonowy.

 

KONTAKT

+48 22 201 07 39

pracujemy
poniedziałek - piątek

w godzinach 9:00 - 17:00