UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach używanych do przegldania stron interntowych firmy DANNET za pomocą plików cookies

 

Pliki cookies

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego ze stron Internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie Internetowej lub potwierdzeniu, że dany Użytkownik widział określone treści z danej witryny Internetowej.

 

Serwisy internetowe firmy DANNET mogą używać plików cookies, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki cookies, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika.

Są to informacje zapisywane przez serwer www na komputerze użytkownika, które serwer  może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika podczas przegladania strony www.

 

Pliki cookies mogą myć używane w celu:

dostarczania danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów,
strona może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy podststronami a współpracującymi z nią innymi serwisami internetowymi,
utrzymania sesji Użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła
dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności chodzi o  rozpoznanie podstawowych parametrów Urządzenia Użytkownika i prawidłowo wyświetlić stronę internetową,

Zmiana ustawień obsługi plików Cookies

Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej oraz  może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają producenci przeglądarek internetowych, zazwyczaj jest to zakład "opcje internetowe" lub podobna. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików cookies, może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych stron internetowych.

 

PONIŻEJ OPISY WYŁĄCZANIA PLIKÓW COOKIES W NAJPOPULARNIEJSZYCH PRZEGLĄDARKACH:

FireFox
Internet Explorer
Chrom
Opera
Safari

Urządzenia mobilne:

Android
Safari (iOS)
Windows Phone
Blackberry

Jednocześnie firma DANNET nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików cookie na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na naszych strona internetowych.

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia Usług hostingowych przez DANNET Sp. z o.o. i zwany będzie dalej „Regulaminem”.
 2. DANNET Sp. z o.o. jest spółką z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Kineskopowej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS: 0000586164, REGON: 363001099, NIP: 1231306107, kapitał zakładowy 5 000,00 zł w pełni wpłacony. Telefon 22 2010739 email
 3. DANNET Sp. z o.o. zwana będzie dalej „Usługodawcą”.

 §2. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają̨:

 1. Klient indywidualny/Klient - osoba fizyczna, korzystająca z usług hostingowych bez związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient biznesowy/Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną i prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystająca z usług hostingowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Usługa Serwera Wirtualnego - usługa polegająca na udostępnieniu klientowi powierzchni dysku na serwerze oraz uruchomieniu dostępnych usług zgodnie z jego specyfikacją wymienioną na stronie internetowej dannet.eulub www.dannet.pl w oparciu o tzw. pakiety.
 4. Usługa Dodatkowa - usługa udostępniona przez usługodawcę wymieniona i opisana na stronie internetowej usługodawcy pod adresem dannet.eulub www.dannet.pl. Usługa świadczona jest tylko i wyłącznie w przypadku wykupienia pakietu (usługa serwera wirtualnego) przypisanej do konkretnego klienta.
 5. Transfer - wyznaczony przez Usługodawcę i zawarty w specyfikacji usługi serwera wirtualnego zamieszczonej na stronie dannet.eulub www.dannet.pl limit ruchu z i do serwera wirtualnego wykupionego przez Klienta.
 6. Okres Abonamentowy - czas na jaki została wykupiona Usługa Serwera Wirtualnego liczony według dni, na okres nie krótszy niż pół roku.
 7. Strona Usługodawcy - adres internetowy dannet.eulub www.dannet.pl
 8. SPAM - pojęcie zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. [tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 123)].

 §3. Zamówienie Usługi Serwera Wirtualnego

 1. Zamówienie Usługi Serwera Wirtualnego następuje poprzez wypełnienie przez Klienta elektronicznego wniosku zamówienia dostępnego na stronie http://www.dannet.plhttp://www.dannet.eu i przesłanie go drogą elektroniczną do Usługodawcy.
 2. Zamówienie Usługi Serwera Wirtualnego może nastąpić w innej formie indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej przez obie strony.
 3. Warunkiem aktywacji Usługi Serwera Wirtualnego wykupionego przez Klienta jest dokonanie przelewem opłaty na wskazane konto Usługodawcy według cennika znajdującego się na stronach usługodawcy pod adresem http://www.dannet.plhttp://www.dannet.eu.
 4. Po prawidłowym złożeniu zamówienia Usługi Serwera Wirtualnego oraz dokonaniu opłaty przez Klienta, Usługodawca zobowiązuje się w ciągu 24 godzin po zaksięgowaniu środków na koncie do aktywacji Usługi Serwera Wirtualnego.

 §4. Przedłużenie Okresu Abonamentowego

 1. Na 14 dni przed końcem Okresu Abonamentowego Usługodawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o upływie Okresu Abonamentowego oraz o wysokości opłaty za przedłużenie lub ponowne wykupienie Usługi Serwera Wirtualnego na kolejny Okres Abonamentowy.
 2. Klient może dokonać przedłużenia Okresu Abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na wskazane konto Usługodawcy tytułem przedłużenia Okresu Abonamentowego Usługi Serwera Wirtualnego.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania opłaty za przedłużenie Usługi Serwera Wirtualnego najpóźniej z datą upływu poprzedniego okresu abonamentowego.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy tytułem przedłużenia Usługi Serwera Wirtualnego na kolejny okres, usługa zostanie przedłużona na czas trwania następnego Okresu Abonamentowego.
 5. Brak wpłaty w w/w terminie spowoduje zablokowanie dostępu do Usługi Serwera Wirtualnego po zakończeniu Okresu Abonamentowego oraz uprawnia Usługodawcę do bezpowrotnego usunięcia danych Klienta na serwerze.
 6. W przypadku dokonania zaległej płatności w terminie 7 dni od daty zablokowania dostępu do Usługi Serwera Wirtualnego, po zaksięgowaniu przez Usługodawcę płatności na koncie dostęp do usługi zostanie odblokowany, a czas utrzymania usługi przedłużony zostanie o kolejny Okres Abonamentowy liczony dla Klienta biznesowego od daty zakończenia poprzedniego okresu, zaś dla Klienta indywidualnego od daty płatności.
 7. Brak przedłużenia Okresu Abonamentowego lub niedopełnienie ww. ustaleń skutkować będzie zakończeniem świadczenia Usługi Serwera Wirtualnego przez Usługodawcę. Usługodawca zaprzestanie świadczenia Usługi Serwera Wirtualnego wraz z Usługami Dodatkowymi oraz usunie wszelkie dane zamieszczone na udostępnionej w okresie trwania Okresu Abonamentowego powierzchni dysku.

 §5. Płatności

 1. Wysokość opłaty za Usługę Serwera Wirtualnego ustalona jest według Cennika znajdującego się na stronach Usługodawcy obowiązującego w dniu zamówienia usługi.
 2. Wysokość opłaty ustalona w Cenniku w dniu zamówienia usługi gwarantowana jest przez Usługodawcę przez cały Okres Abonamentowy .
 3. Klientowi indywidualnemu, który zrezygnował z kontynuacji wykupionej Usługi Serwera Wirtualnego w trakcie trwania usługi, przysługuje zwrot kwoty wprost proporcjonalnej do niewykorzystanego a opłaconego Okresu Abonamentowego z zastrzeżeniem § 5 p. 14.
 4. Klientowi biznesowemu nie przysługuje zwrot środków za okres wypowiedzenia Usługi Serwera Wirtualnego wymieniony w § 12 p. 2 ani zwrot środków w razie wcześniejszego wygaśnięcia Umowy na zasadach w niej opisanych.
 5. Płatność za Usługę Serwera Wirtualnego rozliczana jest w Okresach Abonamentowych zgodnych z aktualną ofertą, będących półrocznymi cyklami lub wielokrotnością tego okresu.
 6. Cena Usługi pozostaje niezmieniona w czasie Okresu Abonamentowego za czas, na jaki została zamówiona lub opłacona. Cena za kolejne okresy rozliczeniowe może być ustalona w innej wysokości. Ceny te nie będą naliczane Klientowi indywidualnemu automatycznie. Nowe ceny zostaną podane w zaktualizowanym Cenniku dostępnym na stronie Usługodawcy oraz zostaną ujęte w fakturze pro forma.
 7. Zmiana Ceny Usługi Serwera Wirtualnego w trakcie trwania wykupionego przez Klienta Okresu Abonamentowego nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów do końca tego Okresu Abonamentowego.
 8. W przypadku wykupienia przez Klienta Usługi Serwera Wirtualnego i uiszczeniu jednorazowej, całościowej opłaty za Okres Abonamentowy, Usługodawca po zaksięgowaniu środków na koncie w terminie 7 dniu wystawi fakturę VAT lub paragon i prześle na wskazany przez Klienta adres.
 9. W przypadku wykupienia przez Klienta Usługi Serwera Wirtualnego i uiszczaniu opłaty w okresie innym niż płatność jednorazowa (miesięczna, kwartalna, półroczna) Usługodawca po zaksięgowaniu danej wpłaty na koncie w terminie 7 dni wystawi fakturę lub paragon i prześle na wskazany przez Klienta adres.
 10. Usługodawca zastrzega, iż koszty przesyłki drogą pocztową faktury lub paragonu w przypadku zamówienia Usługi Serwera Wirtualnego poniżej kwoty 50 zł obciążają Klienta biznesowego i zostaną doliczone do opłaty według poniesionych w tym celu nakładów finansowych.
 11. Jeżeli do wniesienia Opłaty Abonamentowej niezbędna jest faktura pro forma, Klient jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 12. Brak płatności w kolejnym cyklu rozliczeniowym powyżej dni 14 po dacie wymagalności spowoduje zawieszenie Usługi Serwera Wirtualnego do czasu opłacenia powstałej zaległości płatniczej.
 13. W przypadku braku płatności przez 45 dni od daty wymagalności usługodawca ma prawo przekazać sprawę firmie windykacyjnej celem odzyskania należnych środków.
 14. W przypadku umów zawartych z Klientem biznesowym na czas oznaczony, z wyłączeniem umów na czas oznaczony opłaconych z góry za cały okres ich obowiązywania, Usługodawca uprawniony jest do wprowadzenia nowego Cennika (zmiany Cennika) w okresie obowiązywania Umowy na czas oznaczony. Usługodawca nieodpłatnie udostępni Klientowi nowy Cennik na 30 dni przed jego wejściem w życie. Nowa cena za Usługę̨, obowiązuje od następnego Okresu Abonamentowego, chyba że Klient wypowie Umowę̨ w terminie 14 dni od dnia udostepnienia mu nowego Cennika. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta Umowy w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Klienta karą pieniężną, stanowiącą iloczyn opłaty abonamentowej, wskazanej w Umowie i liczby miesięcy, jakie pozostałyby do końca trwania Umowy, gdyby nie została rozwiązana, jeżeli zmiana Cennika wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, decyzji organów lub innych przyczyn niezawinionych przez Usługodawcę, w szczególności takich, które wpływają̨ na zwiększenie kosztów świadczenia Usług np. podwyżki cen energii elektrycznej. Zapłata kary pieniężnej, wskazanej powyżej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Usługodawcę odszkodowania na zasadach ogólnych ponad zastrzeżoną kwotę̨ kary pieniężnej. 

 §6. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Klienta

 1. Klient zobowiązany jest do informowania usługodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.
 2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych w procesie zamawiania usługi.
 3. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
 4. W przypadku przekroczenia parametrów zamówionej Usługi Serwera Wirtualnego Klient ma prawo do zamówienia Usługi Dodatkowej lub zmiany parametrów Usługi Serwera Wirtualnego.
 5. Jeśli nastąpi przekroczenie parametrów zamówionej Usługi Serwera Wirtualnego, a Klient nie skorzysta z możliwości zamówienia Usługi Dodatkowej, Usługi Serwera Wirtualnego świadczona będzie wyłącznie do parametrów pierwotnie zamówionej Usługi Serwera Wirtualnego.
 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie udostępnionej przez usługodawcę Usługi Serwera Wirtualnego.
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług w granicach prawa.
 8. Zabrania się wykorzystywania przez Klienta Usługi Serwera Wirtualnego do zamieszczania i rozpowszechniania informacji i treści warezowej.
 9. Zabrania się wykorzystywania przez Klienta Usługi Serwera Wirtualnego do zamieszczania i rozpowszechniania informacji i treści oraz jakiegokolwiek przekazu o treści dotyczącej pornografii dziecięcej.
 10. Zabrania się wykorzystywania przez Klienta Usługi Serwera Wirtualnego do zamieszczania i rozpowszechniania informacji i treści pornograficznej osobom niepełnoletnim poniżej 18 roku życia.
 11. Zabrania się wykorzystywania przez Klienta Usługi Serwera Wirtualnego do rozsyłania SPAM-u, a w szczególności:
 1. Niezamówionej propozycji zawarcia umowy, oferty handlowej, reklamy, ogłoszenia,
 2. Listów wysłanych masowo do większej ilości osób nie zainteresowanych tematem. Wysyłanie większej niż 5000 sztuk ilości e-maili w ciągu doby wymaga wcześniejszej zgody usługodawcy. W przypadku braku zgłoszenia lub braku zgody usługodawcy na w/w działanie usługa hostingowa może zostać czasowo zablokowana bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika usługi.
 3. Wszelkiego typu łańcuszków szczęścia,
 4. Fałszywych powiadomień o wirusach rozsyłanych przez e-mail,
 5. Niezamówionych linków, filmów, zdjęć lub propozycji odwiedzenia stron WWW,
 6. Informacji jak szybko zarabiać w Internecie.
 1. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji i wypowiedzenia zamówionej Usługi Serwera Wirtualnego. 
 2. Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty za korzystanie z Usługi przy zachowaniu postanowień § 5 p. 3.

 §7. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi Serwera Wirtualnego oraz ewentualnej Usługi Dodatkowej w pełnym zakresie z należytą starannością zgodnie z zamówieniem Klienta.
 2. Usługodawca świadczy Usługę Serwera Wirtualnego oraz ewentualnej Usługi Dodatkowej nieprzerwanie w sposób ciągły z zastrzeżeniem § 7 p. 3.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zaistnienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu usługi serwera wirtualnego związanych z obsługą i konserwacją systemu.
 4. W przypadku wystąpienia ciągłej przerwy w działaniu Usługi Serwera Wirtualnego trwającej co najmniej 24 godziny, Usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia Okresu Abonamentowego Usługi Serwera Wirtualnego o 2 dni za każde 24 godziny ciągłej przerwy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Klienta biznesowego, w tym w szczególności nie ponosi odpowiedzialności cywilnej, karnej i odszkodowawczej za ewentualne szkody powstałe w wyniku:
 6. braku ciągłości świadczenia usług spowodowanych działaniem lub zaniechaniem działania podmiotów i osób trzecich w tym świadczących usługi telekomunikacyjne dla usługodawcy,
 7. klęsk żywiołowych,
 8. nieprawidłowego wykonania udostępnionej Usługi Serwera Wirtualnego,
 9. wykorzystanie udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
 10. naruszenie postanowień umowy i Regulaminu przez Klienta,
 11. utraty lub zniszczenia danych zgromadzonych i przechowywanych na przestrzeni dyskowej usługi serwera wirtualnego,
 12. innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na udostępnionych klientom przestrzeniach dyskowych.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści majątkowe powstałe w sposób niezależny od Usługodawcy.

 §8. Pomoc techniczna i procedura reklamacyjna

 1. Klient może korzystać z informacji udzielanych przez Biuro Obsługi Klienta przez system zgłoszeń lub telefonicznie pod nr tel. 22 2010739  (czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00).
 2. Biuro Obsługi Klienta realizuje obsługę Klientów w szczególności w zakresie:
 3. informacji o usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz ofertach specjalnych,
 4. złożonych reklamacji dotyczących jakości usług oraz wysokości opłat za usługi,
 5. dokonywania zmian dotyczących Klientów lub ich danych osobowych.
 6. Wszelkie kwestie dotyczące reklamacji wobec świadczonej przez Usługodawcę Usługi Serwera Wirtualnego oraz Usługi Dodatkowej rozpatrywane będą zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także postanowieniami Regulaminu.
 7. Reklamacje składa się na piśmie. Legitymowanym do złożenia reklamacji jest wyłącznie Klient.
 8. Reklamacja musi zawierać:
 9. imię i nazwisko lub nazwę klienta, adres jego siedziby, numer reklamowanej faktury,
 10. wysokość reklamowanej kwoty oraz określenie nienależycie wykonanej lub niewykonanej usługi wraz z jednoczesnym podaniem okresu, w którym wystąpiły reklamowane uchybienia,
 11. w miarę możliwości odpisy lub kopie dokumentów i innych posiadanych dowodów uzasadniających reklamację,
 12. podpis klienta.
 13. Reklamacja niespełniająca warunków określonych w niniejszym paragrafie zostanie pozostawiona bez rozpoznania, o czym Usługodawca powiadomi Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji na adres mailowy podany przez Klienta.
 14. Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamacje w terminie 30 dni. Odpowiedź zostanie udzielona na piśmie lub przesłana pocztą elektroniczną.

 §9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zamówienie Usługi oznacza, iż Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Klient ma możliwość zmiany i prawie wglądu do zgromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych oraz ma możliwość dokonywania zmian w zgromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych.
 3. Adresu URL i nazwa klienta mogą zostać zamieszczone w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, w tym na stronach WWW usługodawcy. W przypadku cofnięcia zgody ze strony Klienta, jest on zobowiązany powiadomić Usługodawcę odrębnym pismem.

 §10. Czas trwania umowy

 1. Usługa Serwera Wirtualnego świadczona jest w okresie wskazanym w zamówieniu, z zastrzeżeniem postanowień § 4 Regulaminu.
 2. Klient ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w formie pisemnej, w przypadku niewywiązania się przez Usługodawcę z postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, niezwłocznie zablokować konto i usunąć dane zamieszczone przez Klienta bez zwrotu uiszczonej wpłaty na rzecz Klienta biznesowego w przypadku naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności w sytuacjach opisanych w § 6 ust. 7-11 Regulaminu. Rozwiązanie umowy może nastąpić w formie pisemnej lub na adres mailowy podany przez Klienta.

 §11. Prawa konsumentów

 1. Klient będący konsumentem ma prawo, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni liczonym od daty zawarcia umowy.
 2. W razie odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu korzystania z Usługi, Klient jest zobowiązany do opłacenia Usługi proporcjonalnie za czas korzystania z niej.
 3. Pouczenie o odstąpieniu znajduje się w Załączniku do Regulaminu.
 4. Klient indywidualny może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik do Regulaminu.

 §12. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca i Klient w trakcie realizacji Usługi Serwera Wirtualnego, jak też Usługi Dodatkowej zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w tej materii przepisów prawnych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi Serwera Wirtualnego oraz Usługi Dodatkowej w przypadku:

 

 1. braku płatności w terminie oznaczonym w § 4 p. 3,
 2. braku płatności za zamówioną a nieopłaconą Usługę Serwera Wirtualnego,
 3. braku płatności za zamówioną a nieopłaconą Usługę Dodatkową
 4. złamania postanowień niniejszego Regulaminu,
 5. naruszeń prawa, a w szczególności zagadnień związanych z treścią erotyczną i pornografią dziecięcą.
 6. innych negatywnych przesłanek mających wpływ na realizację Usługi Serwera Wirtualnego,
 7. wykrycia rozsyłania przez Klienta SPAM-u przy użyciu Usługi Serwera Wirtualnego, a w szczególności przypadków wskazanych w § 6 p.11 lit. A-F.
 8. Usługa Serwera Wirtualnego świadczona jest w okresie wskazanym w zamówieniu.
 9. Wcześniejsze wypowiedzenie świadczenia Usługi Serwera Wirtualnego i Usługi dodatkowej wymaga formy pisemnej z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego.
 10. Zamówienie Usługi oznacza akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu i nie wymaga sporządzenia dodatkowej umowy. Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia Usługi Serwera Wirtualnego i Usługi Dodatkowej.
 11. Z zastrzeżeniem §5 p. 14 może dojść do zmian postanowień zawartych w Regulaminie, modyfikacji cen, a także zmian zakresu usług. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie Usługodawcy ze wskazaniem zestawienia zmian. Informacja ta będzie utrzymywana na stronie Usługodawcy nie krócej niż przez okres kolejnych 14 dni i zostanie zamieszczona nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmian. Klient indywidualny, który nie wyraża zgody na zmianę powinien poinformować o tym Usługodawcę w terminie 21 dni od opublikowania informacji o zmianie.
 12. Wszelkie kwestie sporne lub nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia w sądzie właściwym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

KONTAKT

+48 22 201 07 39

pracujemy
poniedziałek - piątek

w godzinach 9:00 - 17:00